Brand: wel of geen evacuatie?

In geval van brand geldt volgens Het Bouwbesluit het vluchtconcept: het hele gebouw ontruimen. Door vergrijzende bewoners van de gebouwen is de vraag hoe houdbaar het vluchtconcept nog is. Lees in dit blog de geschetste mogelijkheden voor een alternatief, namelijk het ‘stay-in-place’ concept.

Bij brand het gebouw verlaten

Dat is het huidige evacuatieconcept. Wanneer brand voorkomt, moet een gebouw geëvacueerd worden. Hiervoor bestaan speciaal ingerichte vluchtroutes en trappenhuizen. Maar is dat evacuatieconcept nog langer houdbaar, wanneer de gebouwgebruikers niet mobiel zijn en niet zelfstandig kunnen vluchten? Denk aan de vergrijzende populatie in woongebouwen. Oudere bewoners zijn in geval van calamiteit op zichzelf aangewezen. Doordat geen interne hulpverlening in woongebouwen aanwezig is, bestaat de kans dat ze niet zelfstandig via de vluchtroutes kunnen evacueren.

Gevaren van brand

De temperatuur in de brandruimte neemt snel toe bij een ontwikkelende brand. Een gevaarlijk gevolg daarvan is dat de gasmassa (lucht en rook) in de brandruimte gaat uitzetten. Hierdoor ontstaat een overdruk in de brandruimte ten aanzien van buiten en de overige gebouwruimtes. Deze overdruk is de ‘motor’ voor de rookverspreiding. Daarom is het van groot belang dat de scheidingsconstructies van de (sub)brandcompartimenten goed rookdicht, dus luchtdicht, zijn.

‘Stay-in-place’ concept

Dit concept betekent dat bij brand alleen het bedreigde gebied verlaten hoeft te worden. Het voelt wellicht wat tegenstrijdig om in een veilig compartiment af te wachten, terwijl ergens anders in het gebouw de brand woedt. Dat is ook niet altijd mogelijk. De brandcompartimentering, subbrandcompartimentering (rookcompartimentering) en de draagconstructie van het gebouw moeten voor dit concept ontzettend betrouwbaar zijn. Nóg betrouwbaarder dan de voorschriften dat volgens de publieksrechtelijke regelgeving nodig is. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is de rookverspreiding in gebouwen.

Conclusie

Bij dit concept is het nog onduidelijk of de compartimenten, grenzend aan het brandende compartiment, veilig zijn in het totale brandscenario. Voorzichtigheid bij toepassing van het stay-in-place concept is dus geboden. Aan de andere kant biedt het stay-in-place concept mogelijkheden om persoonlijke veiligheid van verminderd mobiele gebouwgebruikers te garanderen die toekomstbestendiger is dan het evacuatieconcept volgens de publieke regelgeving, zonder dat daarvoor een omvangrijke hulpverleningsorganisatie nodig is.

Heeft u vragen of wilt u advies van Marc Hoeks Opleidingen voor uw gebouw en vluchtconcept? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.